tarcza 2

Informacje dotyczące przebiegu egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole

Zapraszamy uczniów klas ósmych na egzamin kończący ich naukę w szkole podstawowej. W komisjach są nauczyciele z naszej szkoły oraz nauczyciele z innych placówek.

Przypominamy ogólne zasady dotyczące przebiegu egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1)  wtorek – egzamin z języka polskiego - trwa 120 minut (ucz. z wydłużonym czasem - 180 minut)

2) środa – egzamin z matematyki-  trwa 100 minut (ucz. z wydłużonym czasem - 150 minut)

3) czwartek – egzamin z języka obcego nowożytnego - trwa  90 minut (ucz. z wydłużonym czasem - 135 minut)

Egzamin odbędzie się w:

  • sali gimnastycznej – kl. 8a i 8b
  • auli – kl. 8c i 8s
  • w oddzielnych salach – uczniowie z dostosowaniami.

Ósmoklasiści  przychodzą do szkoły na godzinę 8.20 w strojach galowych.
Mają ze sobą legitymację, wodę w małej butelce oraz wyłącznie dozwolone przybory
– 2 długopisy piszące na czarno i linijkę na matematykę.
Butelka z wodą powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

Nie wnoszą torebek, plecaków, chusteczek, kalkulatorów, urządzeń telekomunikacyjnych. Telefony komórkowe należy zostawić w swojej szafce lub w sekretariacie w koszyku. Telefony powinny być wyłączone, podpisane i spakowane w małej torebce foliowej.

Około 8.30 uczniowie udają się do pod wyznaczoną salę egzaminacyjną. Losują numery ławek i wchodzą do sali.

Przebieg egzaminu:

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku  mogą  znajdować  się  wyłącznie  arkusze  egzaminacyjne,  materiały  i  przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE.

Rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela. Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali.

Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym.

W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali. W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki. Zostawia na ławce zamknięty arkusz. Czas jego nieobecności odnotowuje się w protokole.

Jeżeli uczeń skończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

Jeżeli uczeń zakłócałby przebieg egzaminu, przewodniczący przerywa mu pracę i unieważnia egzamin.

Egzamin można również unieważnić, gdy uczeń

1) rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
2) wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,
3) wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych.

Uczeń, któremu unieważniono egzamin, pisze go w terminie czerwcowym.

Po rozdaniu arkuszy uczniowie:

– zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza,
– sprawdzają kompletność arkusza tj. czy zawiera zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi,
– czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,
– czy nr PESEL na naklejkach jest prawidłowy,
– wpisują kody i umieszczają naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego.

UWAGA!  NIE WOLNO PODPISYWAĆ SIĘ NA ARKUSZU!

 

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

1) informuje zdających o zakończeniu pracy,
2) wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),
3) poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,
4) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

 

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 Wyniki i zaświadczenia

Po zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający, np. uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

 

Drodzy Ósmoklasiści, życzymy Wam powodzenia! :)

Dyrekcja Szkoły