Rada Rodziców

Rok szk. 2017/2018

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała statut szkoły, program wychowawczo – profilaktyczny oraz projekt budżetu szkoły na bieżący rok.
Ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 20 zł oraz na fundusz „Pomoc szkole”20 zł.