tarcza SP2

Wytyczne dla klas 1-3 szkół podstawowych po wznowieniu nauki stacjonarnej

Szanowni Państwo,
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny poinformowali, że dzieci ze szkół podstawowych klas I – III wznowią naukę w systemie stacjonarnym 18 stycznia 2021 roku.
Opracowane zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole.

Oto najważniejsze zapisy:
- Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
- Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
- Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
- Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
- Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3
Dyrekcja Szkoły