szczesliwynumerek

Szczęśliwy Numerek

Od początku lutego obowiązuje w naszej szkole regulamin „Szczęśliwego Numerka”. Pozwala on, nie mniej szczęśliwemu posiadaczowi, na jeden dzień zapomnieć o trudach związanych z ustnym bądź pisemnym sprawdzaniem wiedzy. Los bywa ślepy, nie zawsze pamięta, by się do nas uśmiechnąć, dlatego nieco mu pomagamy…

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

 1. „Szczęśliwy Numerek” to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika.
 2. W puli numerów, ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole.
 3. Losowanie „Szczęśliwego Numerka” odbywać się będzie każdego dnia pracy szkoły o godzinie 18:00. Wylosowany wówczas numerek zwalnia ucznia z przygotowania w dniu następnym. Losować będzie system e- dziennika.
 4. Losowany będzie tylko jeden numer w danym dniu.
 5. „Szczęśliwy Numerek” widnieje  w zakładce „Narzędzia” e – dziennika dla aktywnych kont i podawany będzie do wiadomości uczniom, przez nauczyciela, na początku pierwszej lekcji klasy w danym dniu.
 6. „Szczęśliwy Numerek” zwalniać będzie ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.
 7. „Szczęśliwy Numerek” nie będzie zwalniać ucznia z pisania zapowiedzianych kartkówek, zapowiedzianych odpowiedzi ustnych, sprawdzianów oraz prac klasowych. Nie będzie usprawiedliwiać także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, braku zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań.
 8. „Szczęśliwy Numerek” nie będzie chronić od uwag za złe zachowanie.
 9. Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był zwolniony.
 10. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywilejów „Szczęśliwego Numerka”.
 11. „Szczęśliwy Numerek” może być odwołany przez Dyrektora Szkoły po konsultacji z Radą Samorządu Uczniowskiego.
 12. „Szczęśliwy Numerek” jest opcją jedynie dla uczniów systematycznie realizujących obowiązek szkolny.
 13. „Szczęśliwy Numerek” obowiązuje w SP 2 we wszystkich klasach.
 14.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2015 roku.