images

Egzamin gimnazjalny 2018 – informacje dla uczniów i rodziców

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO – 2018

Termin główny

18 kwietnia 2018 (środa) część humanistyczna:

godz. 9.00 – historia i wiedza o społeczeństwie – czas trwania 60 min (dla uczniów z dostosowaniami: 80 min)

godz. 11.00 – język polski – czas trwania 90 min (dla uczniów z dostosowaniami: 135 min)

 

19 kwietnia 2018 (czwartek) część matematyczno – przyrodnicza:

godz. 9.00 – przedmioty przyrodnicze  – czas trwania 60 min (dla uczniów z dostosowaniami: 80 min)

godz. 11.00 – matematyka – czas trwania 90 min (dla uczniów z dostosowaniami: 135 min)

 

20 kwietnia 2018 (piątek) część językowa:

godz. 9.00 – poziom podstawowy – czas trwania 60 min (dla uczniów z dostosowaniami: 80 min)

godz. 11.00 – poziom rozszerzony – czas trwania 60 min (dla uczniów z dostosowaniami: 90 min)

 

Termin dodatkowy

04 czerwca 2018 (poniedziałek) część humanistyczna:

godz. 9.00 – historia i wiedza o społeczeństwie

godz. 11.00 – język polski

 

05 czerwca 2018 (wtorek) część matematyczno – przyrodnicza:

godz. 9.00 – przedmioty przyrodnicze

godz. 11.00 – matematyka

 

06 czerwca 2018 (środa) część językowa:

godz. 9.00 – poziom podstawowy

godz. 11.00 – poziom rozszerzony

(czas trwania poszczególnych części egzaminu jest taki sam jak w terminie głównym)

Termin dodatkowy dotyczy uczniów, którzy:
- nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego (lub danego zakresu/poziomu) z przyczyn losowych bądź zdrowotnych
- przerwali, albo którym przerwano i unieważniono dany zakres/poziom (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
- którym dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres/poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

 

DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU (zobacz)

Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu to ci, których rodzice złożyli informację o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości zdającego oraz dołączyli do niej dokumenty potwierdzające prawo do tego dostosowania do 23 listopada 2017 r.

 

Zasady przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2017/2018

1. Zgodnie z harmonogramem egzamin gimnazjalny zostanie przeprowadzony w dniach: 18, 19 i 20 kwietnia 2018 r. ( termin dodatkowy – 4, 5 i 6 czerwca 2018 r.)

2. W każdym dniu egzaminu gimnazjalnego uczniowie są obecni w szkole od godz. 8:30.

3. Listy zdających w poszczególnych salach będą wywieszone na tablicy informacyjnej (obok pokoju nauczycielskiego).

W dniu egzaminu listy zdających zostaną umieszczone na drzwiach sal, w których będzie odbywał się egzamin. Uczniowie zdają egzamin z obu zakresów i poziomów (język obcy) w tych samych salach.

4. Wszystkich zdających oraz zespół nadzorujący obowiązuje  zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych, tabletów itp.)

Urządzenia telekomunikacyjne, zbędne przybory i rzeczy osobiste należy pozostawić przed udaniem się na egzamin w szafkach uczniowskich.

5. Każdy zdający powinien posiadać:

 • dokument stwierdzający tożsamość  (legitymację  szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu, tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły;
 • długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem – na każdej części egzaminu gimnazjalnego ;
 • linijkę – tylko podczas drugiej części egzaminu z zakresu matematyki (19 kwietnia godz. 11.00). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

6. Zdający może również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z  arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zostały zalane materiały egzaminacyjne.

7. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni  do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

8. Podczas trwania egzaminu zdający sygnalizują konieczność wyjaśnienia jakiegoś problemu tylko i wyłącznie poprzez podniesienie ręki. Zespół  nadzorujący udziela odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego (nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych).

9. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu nadzorującego przed rozpoczęciem danej części egzaminu.

10. Na 10 minut przed zakończenie egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

11. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin uczeń ma 5 dodatkowych minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi (w tym czasie nie można już rozwiązywać zadań egzaminacyjnych).

12. Podczas wszystkich części egzaminu uczeń pracuje samodzielnie, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia uczniowi dany zakres albo poziom egzaminu w przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;
 • wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych przyborów;
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

14. Każdy uczeń ma możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Przebieg egzaminu 

1. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować, odbierają naklejki z numerem PESEL i zajmują swoje miejsce. Losowanie odbywa się w danym dniu egzaminu tylko raz (przed egzaminem z drugiego zakresu i poziomu uczeń zajmuje to samo miejsce w tej samej sali).

2. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może  zezwolić uczniowi na opuszczenie  sali  egzaminacyjnej (wyjście pod opieką nauczyciela do wc, udzielenie pomocy medycznej). W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po zyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Wyjście powinno odbyć się sprawnie i po cichu, aby nie przeszkadzać pozostałym zdającym.

3. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań uczeń powinien:

 • Sprawdzić zgodność numeru PESEL na naklejkach.
 • Po otrzymaniu arkusza (o godz. 9:00) zapoznać się z instrukcją umieszczoną na jego pierwszej stronie.
 • Po otwarciu arkusza sprawdzić jego kompletność. Wszelkie braki w arkuszu zgłosić przewodniczącemu.
 • Przystąpić do kodowania arkusza.

 Kodowanie arkusza egzaminacyjnego

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zdający umieszcza w wyznaczonych miejscach  kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Pomocy w kodowaniu arkuszy udzielają członkowie zespołu nadzorującego. Po zakodowaniu arkusza zdający zamyka go i odkłada na brzeg stolika.

Uczeń koduje

w części pierwszej z zakresu:

 • historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
 • języka polskiego  zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

w części drugiej z zakresu:

 • przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi
 • matematyki (w związku z e-ocenianiem)– każdą stronę arkusza egzaminacyjnego

w części trzeciej z języka obcego:

 • na poziomie podstawowym - zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
 • na poziomie rozszerzonym - zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi. 

4. Po zakodowaniu arkusza i zapisaniu czasu przeznaczonego na egzamin na tablicy (planszy) zdający przystępują do rozwiązywania zadań.

5. Zakończenie pracy z arkuszem uczeń sygnalizuje poprzez podniesienie ręki. Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, może po sprawdzeniu poprawności kodowania opuścić salę w sposób niezakłócający pracy pozostałym zdającym.

6. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin i sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zdający zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

7. Zdający opuszcza salę egzaminacyjną dopiero po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Wyniki egzaminu zostaną podane 15 czerwca 2018 r. a zaświadczenia o szczegółowych  wynikach uczniowie otrzymają 22 czerwca 2018 r.

Wszystkim zdającym przysługuje prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy.

 

Informacje na temat egzaminu można znaleźć:

- przykładowe arkusze egzaminacyjne
- arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2017
- informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminu.

 • na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach – zakładka: Egzamin gimnazjalny.

egzamin_gimnazjalny_2018